Werkwijze en de rol van de mediator?

Een mediator is een onafhankelijke derde die bemiddelt tussen de partijen. De rol van de mediator is beperkt tot het faciliteren van het mediation proces. Over de inhoud blijven de partijen zelf de baas in het conflict of geschil.

Een mediator zal o.a. de volgende taken op zich nemen:werkwijze mediator

Opstellen van de mediationovereenkomst, het aanbrengen gespreksstructuur. Het bewaken van de voortgang en van het proces. Alle partijen gelijke spreektijd geven. Feiten, standpunten, belangen en achtergronden van de partijen in kaart (laten) brengen. Ruimte creëren voor wederzijds begrip.  Oplossingsgericht handelen. indien gewenst tussentijdse verslagen maken en de vaststellingsovereenkomst opstellen.

Mediationovereenkomst opstellen.

Voordat de mediation van start gaat wordt er een mediationovereenkomst opgesteld. Hierdoor krijgt de rol van de mediator juridische betekenis. Er worden spelregels opgesteld waarbinnen de mediation plaats zal vinden, de neutraliteit en onpartijdigheid van de mediator wordt vastgelegd en de mediator onderwerpt zich aan de geheimhoudingsplicht.

Aanbrengen gespreksstructuur.

Als een conflict of geschil hoog oploopt, is de communicatie meestal verstoord. De mediator brengt de communicatie weer op gang, door bijvoorbeeld  ruimte te scheppen voor  verschillende ideeën en door het kiezen van andere invalshoeken, die kunnen helpen bij het vinden van een oplossing.

Bewaken voortgang en naleving procedure.

Een belangrijke rol van de mediator is het in de gaten houden van de voortgang van het mediationproces. Het doel van mediation is om op een snelle en efficiënte wijze tot een oplossing te komen waar alle partijen zich in kunnen vinden. Ook let de mediator er op dat de afspraken uit de mediationovereenkomst worden nagekomen.

Gelijke spreektijd geven.

In een conflictsituatie komt het vaak voor dat partijen het idee hebben dat ze niet gehoord worden. De mediator zorgt ervoor dat alle partijen aan het woord komen en dat de spreektijd gelijk wordt verdeeld.

Feiten, standpunten, belangen en achtergronden.

Een goed lopende mediation is erbij gebaat als alle relevante informatie op een overzichtelijke manier wordt geordend en besproken. Conflicterende partijen blijven vaak in hun eigen emoties en standpunten hangen; de mediator zorgt ervoor dat de aandacht in plaats daarvan wordt verschoven naar de onderliggende belangen van beide partijen. Door deze in hun context te plaatsen en aan de feiten te koppelen, komt er ruimte waarbinnen het conflict kan worden opgelost.  Het in kaart brengen van deze gegevens gebeurt in samenwerking met alle partijen. Dit is in feite een belangrijk onderdeel van het mediationproces.

Ruimte creëren voor wederzijds begrip.

Als de partijen onder deskundige en neutrale begeleiding met elkaar aan tafel gaan, ontstaat er ruimte om naar de achtergrond van elkaars standpunten en emoties te luisteren. Waarover is de andere partij precies kwaad? Welk belang heeft de ander in deze kwestie? Hierdoor groeit het wederzijds begrip.

Oplossingsgericht handelen.

Een andere rol van de mediator is het in kaart brengen van de verschillende opties om het conflict te beëindigen. De komt helaas zelden voor. Het doel is een oplossing vinden die de belangen van de verschillende partijen op aanvaardbare wijze tegemoet komt.verschillende opties worden op vrijblijvende manier met elkaar besproken. Het doel van mediation is niet het vinden van een oplossing waar alle partijen zich volledig in kunnen vinden. Het doel is een oplossing vinden die de belangen van de verschillende partijen op aanvaardbare wijze tegemoet komt en waar beiden zich in kunnen vinden

Vaststellingsovereenkomst opstellen.

Als de partijen tot een bevredigende oplossing zijn gekomen wordt deze vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Hierin leggen de partijen vast aan welke afspraken ze zich zullen gaan houden, en welke eventuele vervolgstappen ze gaan nemen. De ondertekening van de vaststellingsovereenkomst vormt de afronding en het einde van het mediationproces.

De mediator heeft dus vooral een begeleidende en bemiddelende rol. Hij of zij bemoeit zich niet met de inhoud van de oplossing van het conflict of geschil. De mediator neemt te allen tijde een neutrale positie in.

Neutrale ruimte.

Wij kunnen door het hele land over spreekruimtes die geschikt zijn voor mediation beschikken. Het is natuurlijk ook mogelijk dat wij naar jou toekomen op een andere locatie. Voor een goed verloop van de mediation is het echter wel noodzakelijk dat de afgesproken plek neutraal is, zoals bijvoorbeeld een kantoor of een gehuurde ruimte.

Vrijwilligheid.

Het inschakelen van een mediator gebeurt altijd op vrijwillige basis. De conflicterende partijen houden zelf de touwtjes in de handen en kunnen zich te allen tijde terugtrekken. Mediation is hierdoor veel minder emotioneel belastend dan bijvoorbeeld een rechtszaak, waarbij de beslissing uit handen wordt gegeven aan een rechter.

Kwaliteit.

Bij het kiezen van een geschikte mediator voor jouw conflict of geschil zijn kwaliteit en ervaring van grote betekenis. ‘Mediator’ is geen beschermde titel in Nederland, maar de Mediation Federatie Nederland (MfN) houdt de kwaliteit van Nederlandse mediators in de gaten doormiddel van het uitreiken van certificaten.

Het inschakelen van een mediator leidt vaak tot een  oplossing  in een conflict of geschil  welke voor beide partijen het meest bevredigend is. Onderschat de betekenis van mediation dus niet en kies vandaag nog voor kwaliteit en ervaring en neem contact met ons op.