MEDIATION BIJ EEN ARBEIDSCONFLICT

Ik ben gespecialiseerd in arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en in de juridische aspecten van personeels- en organisatievraagstukken. Kortom, in veel van de juridische aspecten waar u in een arbeidsorganisatie tegenaan loopt. Denk aan thema’s als medezeggenschap, reorganiseren, samenwerkingsproblematiek, integriteit, pesten, ziekte en arbeidsongeschiktheid, functioneringsproblematiek en ontslag. Ik werk in beginsel voor zowel werkgevers als werknemers/ambtenaren in alle sectoren.

Werknemers in de zorg zijn betrokken bij hun werk en hun patiënten/cliënten. Bij conflicten kunnen de emoties hoog oplopen. Conflicthantering en de-escalatie zijn vaak beter dan aansturen op een arbeidsconflict. Ik heb zeer ruime ervaring in het begeleiden en oplossen van arbeidsconflicten. Wat willen partijen bereiken en wat is de volgende stap? Dat zijn de vragen waarbij ik u kan helpen.

zakelijke mediation

Arbeidsconflicten zijn alle conflicten waarbij de arbeidsrelatie op het spel staat. Het kunnen conflicten zijn tussen werknemer en werkgever, maar ook tussen werknemers onderling, of tussen leden van een maatschap of ander samenwerkingsverband.

Arbeidsconflicten kunnen vele oorzaken hebben. Gebrek aan waardering, botsende karakters, onduidelijkheid over taken of verantwoordelijkheden, miscommunicatie, arbeidsomstandigheden of arbeidsvoorwaarden. Zo’n 90% van alle arbeidsmediations heeft met verzuim/ziekte te maken. In het kader van Wet Verbetering Poortwachter, wordt mediation vaak als interventie geadviseerd door de bedrijfsarts.

Meer dan een kwart van alle zakelijke mediations betreft een arbeidsconflict. En dat aandeel groeit, omdat in steeds meer arbeidscontracten een mediationclausule is opgenomen. Dat betekent dat partijen eerst moeten proberen er samen – met behulp van mediation – uit te komen, alvorens zij de gang naar de rechter maken. Vaak verwijst een bedrijfsarts door naar mediation.

Bij een geslaagde arbeidsmediation leidt dit, ofwel tot een voortzetting van de arbeidsrelatie, onder voorwaarden waar beide partijen tevreden over zijn, of het leidt tot ontbinding van de samenwerking, onder tezamen overeengekomen voorwaarden (zoals ondermeer de ontslagvergoeding). In dat laatste geval heet dit een exit mediation.

EXIT-MEDIATION

Wanneer zowel werkgever als werknemer de insteek hebben de arbeidsrelatie te beëindigen, heet deze soort mediation een exit-mediation. Soms komt het in een reguliere arbeidsmediation gaandeweg tot een exit-mediation. Dit gebeurt zodra beide partijen besluiten de mogelijkheden te verkennen om uit elkaar te gaan en ook daadwerkelijk overgaan tot het maken van afspraken hierover. Pas wanneer partijen hier uitkomen, afspraken hebben vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst, deze ondertekend is, en bovendien de bedenktermijn van 14 dagen is verstreken, is de arbeidsovereenkomst ook daadwerkelijk ontbonden. Eerder niet.

Als arbeidsmediator begeleid ik werkgever en werknemer neutraal en onafhankelijk naar gezamenlijke afspraken over de praktische, zakelijke en juridische gevolgen van een voorgenomen beëindiging van het dienstverband. Deze afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (door partijen en/of betrokken advocaten, of door mij). Omdat een dergelijke overeenkomst altijd juridische consequenties heeft, is het van belang dat zowel werkgever als werknemer zich bij een exit-mediation juridisch laten adviseren alvorens zij een vaststellingsovereenkomst tekenen.

Wanneer kies je voor exit mediation?

  • Bij opzegging met wederzijds goedvinden.
  • Bij opzegging door de werknemer.
  • Bij opzegging door de werknemer of de werkgever tijdens de proeftijd.
  • In geval van faillissement van het bedrijf: bij opzegging door de curator..
  • Bij opzegging door werkgever (na toestemming UWV Werkbedrijf/de kantonrechter).
  • Bij ontslag op staande voet.
  • Bij ontslag om andere redenen.

Exit mediation: snel en efficiënt.

Een bijkomend voordeel van exit mediation is dat het snel kan worden opgestart en ook snel weer is afgerond. Ruim 80% van de gevallen wordt positief en binnen enkele weken afgerond. Wil je een arbeidsovereenkomst beëindigen, maar wil je een slepende gerechtelijke procedure voorkomen? Kies dan voor exit mediation.

Bel voor meer informatie: 0654940180 of mail naar info@geschilmediation.nl.